“ดอกพุดตาน” ถือเป็นดอกไม้แห่งความงดงามและอุดมสมบูรณ์ นำเข้ามาจากจีนในช่วงสมัยรัชกาลที่ 2-3 โดยที่ช่างไทยได้ประดิษฐ์ลายให้เป็นดอกพุฒตานแบบไทยได้อย่างกลมกลืนและสวยงาม

Showing all 12 results